สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2527

BIA-P.1/69 กล่อง 17

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2527

BIA-P.1/69-1 คาทอลิกกับสังคมไทย สี่ศตวรรษแห่งคุณค่าและบทเรียน

BIA-P.1/69-2 คิริมานนทสูตร

BIA-P.1/69-3 คุยกับท่าน

BIA-P.1/69-4 ประโยชน์อานิสงส์ จาก การศึกษาอริยสัจจากพระโอษฐ์

BIA-P.1/69-5 ปาฐกถาเรื่องกายสาม

BIA-P.1/69-6 พุทธจักร โลกร่มเย็นดับเข็ญได้ด้วยศาสนา ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

BIA-P.1/69-7 ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ

BIA-P.1/69-8 พระเจ้าคือใคร?

พ.ศ. 2527

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1027 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา