สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2520

BIA-P.1/62 กล่อง 16

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2520

BIA-P.1/62-1 พระพุทธศาสนาและโลกในพระพุทธศาสนา

BIA-P.1/62-2 ศรีวิชัย วารสารเชิงวิชาการ วค.สุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2520

BIA-P.1/62-3 สุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช

BIA-P.1/62-4 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงพิพากษาสัตยาธิปตัย (ถนอม คอมันตร์)

BIA-P.1/62-5 อานาปานสติสูตร ฯลฯ การปฏิบัติโดยลำดับในธรรม ฯลฯ การเห็นแจ้งในธรรมตามลำดับบท ค้นคว้ารวบรวมจากพระสูตร

พ.ศ. 2520

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 1152 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา