พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 28 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2

BIA-P.1.2/28

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 28 สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2

BIA-P.1.2/28 กล่อง 6 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ ทุติโย ภาโค ปญฺญาส - มหานิปาตชาต

พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 532 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, ชาดก ภาค 1, ปัสญาสชาดก, มหานิบาตชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร