อรรถกถาบาลี เล่ม 19 อรรถกถาธรรมบท ภาค 2 ขุททกนิกาย อัปปมาท-จิตตวรรค

BIA-P.1.2/64

อรรถกถาบาลี เล่ม 19 อรรถกถาธรรมบท ภาค 2 ขุททกนิกาย อัปปมาท-จิตตวรรค

BIA-P.1.2/64 กล่อง 12 ธมฺมปทฏฺฐกถาย ทุติโย ภาโค อปฺปมาท-จิตฺต วคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 188 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร