พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 14 สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

BIA-P.1.2/14

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 14 สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

BIA-P.1.2/14 กล่อง 3 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส อุปริปณฺณาสกํ

พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 603 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, มัชฌิมนิกาย, อุปริปัณณาสก์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร