พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 6 วินัยปิฎก จุลวรรค ปฐมภาค

BIA-P.1.2/6

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 6 วินัยปิฎก จุลวรรค ปฐมภาค

BIA-P.1.2/6 กล่อง 1 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 399 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, จุลวรรค ภาค 1

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร