ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๔

BIA-P.1.2/142

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๔

BIA-P.1.2/142 กล่อง 16 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๔

พ.ศ. 2448

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 86 หน้า

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ, มหาปรินิพพานสูตร, การแจกพระธาตุ

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ, มหาปรินิพพานสูตร, การแจกพระธาตุ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร