อรรถกถาบาลี เล่ม 35 อรรถกถาชาดก ภาค 1 เอกนิบาต

BIA-P.1.2/75

อรรถกถาบาลี เล่ม 35 อรรถกถาชาดก ภาค 1 เอกนิบาต

BIA-P.1.2/75 กล่อง 12 ชาตกฏฺฐกถาย ปฐโม ภาโค เอกนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2467

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 770 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร