สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2481

BIA-P.1/24 กล่อง 2

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2481

BIA-P.1/24-1 ปาฐะ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย จำนวน 57 หน้า

BIA-P.1/24-2 พระนิพพานเป็นบรมสุข จำนวน 63 หน้า

BIA-P.1/24-3 พระมหาธาตุ เมืองไชยาเก่า จำนวน 24 หน้า

พ.ศ. 2481

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 144 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร