พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๓๘ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ภาค ๑

BIA-P.1.2/115

พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๓๘ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ภาค ๑

BIA-P.1.2/115 กล่อง 15 พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๓๘ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ภาค ๑

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 494 หน้า

สุตตันตปิฎก, พระสูตร, ขุททกนิกาย, ขุททกปาฐะ

สุตตันตปิฎก, ขุททกนิกาย, พระสูตร, ขุททกปาฐะ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร