พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 8 วินัยปิฎก ปริวาร

BIA-P.1.2/8

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 8 วินัยปิฎก ปริวาร

BIA-P.1.2/8 กล่อง 2 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ วินยปิฏเก ปริวาโร

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 600 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, วินัยปิฎก, บริวาร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร