พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 15 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

BIA-P.1.2/15

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 15 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

BIA-P.1.2/15 กล่อง 3 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก สงฺยุตฺตนิกายสฺส สคาถวคฺโค

พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2499

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 859 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, สังยุตตนิกาย, สคาถวรรค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร