สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2495

BIA-P.1/37 กล่อง 4

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2495

BIA-P.1/37-12 NEW MODEL English-Thai DICTIONARY

BIA-P.1/37-13 NEW MODEL English-Thai DICTIONARY

BIA-P.1/37-14 ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

BIA-P.1/37-15 พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง

พ.ศ. 2495

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 2231 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากก

พจนานุกรม, พุทธศาสนา, สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/37-12
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1/37-13
พ.ศ. 2495
Item