อรรถกถาบาลี เล่ม 9 - 10 ปปัญจสูทนี ภาค 3 อรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ และอุปริปัณณาสก์

BIA-P.1.2/54

อรรถกถาบาลี เล่ม 9 - 10 ปปัญจสูทนี ภาค 3 อรรถกถามัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ และอุปริปัณณาสก์

'BIA-P.1.2/54 กล่อง 10 ปปญฺจสูทนิยา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถาย ตติโย ภาโค มชฺฌิมปณฺณาสก วณฺณนา จ อุปริปณฺณาสก วณฺณนา จ

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 860 หน้า

ปปัญจสูทนี, อรรถกถามัชฌิมนิกาย

ปปัญจสูทนี, อรรถกถามัชฌิมนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร