พุทธศาสนสุภาษิต

BIA-P.1.2/179

พุทธศาสนสุภาษิต

BIA-P.1.2/179 กล่อง 18 พุทธศาสนสุภาษิต

หนังสือถูกเย็บรวมกัน 3 เล่ม คือ พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 15/2485 พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 7/2489 พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม 3 พิมพ์ครั้งที่ 5/2489

พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2489

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 268 หน้า

พุทธศาสนสุภาษิต, พุทธพจน์, พุทธสุภาษิต

พุทธพจน์, พุทธศาสนสุภาษิต, พุทธสุภาษิต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร