โสฬสปัญหา ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า แล สมเด็จพระสังฆราช

BIA-P.1.2/205

โสฬสปัญหา ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า แล สมเด็จพระสังฆราช

BIA-P.1.2/205 กล่อง 19 โสฬสปัญหา ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า แล สมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. 2468

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 300 หน้า

โสฬสปัญหา, พราหมณ์พาวรี, ปัญหาธรรมะ

ปัญหาธรรมะ, โสฬสปัญหา, พราหมณ์พาวรี

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร