อรรถกถาบาลี เล่ม 14 มโนรถปูรณี ภาค 1 อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต

BIA-P.1.2/58

อรรถกถาบาลี เล่ม 14 มโนรถปูรณี ภาค 1 อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกนิบาต

'BIA-P.1.2/58 กล่อง 11 มโนรถปูรณิยา นาม องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถาย ปฐโม ภาโค เอกนิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2462

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 627 หน้า

มโนรถปูรณี, อรรถกถาอังคุตตรนิกาย

มโนรถปูรณี, อรรถกถาอังคุตตรนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร