กจฺจายนมูลํ นาม ปกรณ

BIA-P.1.2/197

กจฺจายนมูลํ นาม ปกรณ

BIA-P.1.2/197 กล่อง 19 กจฺจายนมูลํ นาม ปกรณ

พ.ศ. 2474

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 734 หน้า

บาลี, ไวยากรณ์, มูลกัจจายน์

บาลี, ไวยากรณ์, มูลกัจจายน์

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/197 กล่อง 19
พ.ศ. 2474
Item