ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๓

BIA-P.1.2.1/31 กล่อง 5

ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๓

BIA-P.1.2.1/31 กล่อง 5 ปรมัตถทีปนี อัฏฐกถา จริยาปิฎก ๓

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 209 หน้า

พระสูตร, อรรถกถา, อธิบายธรรม

อธิบายธรรม, พระสูตร, อรรถกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร