พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 อสีตินิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๘ อสีตินิบาต

BIA-P.1.2/131

พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 อสีตินิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๘ อสีตินิบาต

BIA-P.1.2/131 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๘ อสีตินิบาต

พ.ศ. 2472

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 323 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/131 กล่อง 16
พ.ศ. 2472
Item