สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2496

BIA-P.1/38 กล่อง 4

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2496

BIA-P.1/38-1 กรรมลิขิต

BIA-P.1/38-2 ชีวิตที่มีประโยชน์

BIA-P.1/38-3 ชุมนุม บทประพันธ์ ของ "สิริวยาส"

BIA-P.1/38-4 ทางที่ดี

BIA-P.1/38-5 ธรรมดาของชีวิต

BIA-P.1/38-6 ไปดีมาดี

BIA-P.1/38-7 พุทธสาสนา กับ สังคม

BIA-P.1/38-8 ร่มคันใหญ่ในฤดูฝน

BIA-P.1/38-9 เรื่องของเหล้า

BIA-P.1/38-10 สาระของชีวิต

BIA-P.1/38-11 อุปสมบทวิธี และ บุรพกิจสำหรับภิกษุใหม่

BIA-P.1/38-12 อุโบสถศีลกถา

BIA-P.1/38-13 A LIST OF BOOK & PERIODICALS

BIA-P.1/38-14 คู่มือกรรมการวัด

พ.ศ. 2496

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 842 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

กรรม, ชีวิต, เหล้า, การบวช, สิริวยาส, อุโบสถศีล

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/38-1
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-4
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-5
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-6
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-8
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-9
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-10
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-12
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-13
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1/38-14
พ.ศ. 2496
Item