มงฺคลตฺถทีปนี-สาทิส แปลจาก มงฺคลตฺทีปนี คาถาที่ ๓

BIA-P.1.2/201

มงฺคลตฺถทีปนี-สาทิส แปลจาก มงฺคลตฺทีปนี คาถาที่ ๓

BIA-P.1.2/201 กล่อง 19 มงฺคลตฺถทีปนี-สาทิส แปลจาก มงฺคลตฺทีปนี คาถาที่ ๓

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนจำนวน 180 หน้า

มังคลัตถทีปนี, มงคล, พหูสูตร, ระเบียบวินัย, วาจาสุภาษิต, ศิลปะ

มังคลัตถทีปนี, มงคล, พหูสูตร, ระเบียบวินัย, วาจาสุภาษิต, ศิลปะ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร