สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2477

BIA-P.1/21 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2477

BIA-P.1/21-1 การส่งเสริมปฏิบัติธรรม และ หลักแห่งพระพุทธสาสนา

BIA-P.1/21-2 พุทธศาสนสุภาษิต

พ.ศ. 2477

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 408 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/21-2
พ.ศ. 2477
Item