ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๑

BIA-P.1.2/139

ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๑

BIA-P.1.2/139 กล่อง 16 ธรรมสมบัติ หมวดที่ ๑ พระปฐมสมโพธิ แบบธรรมยุตต์ ตอนที่ ๑

พ.ศ. 2448

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 87 หน้า

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ

พุทธประวัติ, ปฐมสมโพธิ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร