สุมงฺคลวิลาสินี

BIA-P.1.2.1/24 กล่อง 4

สุมงฺคลวิลาสินี

BIA-P.1.2.1/24 กล่อง 4 สุมงฺคลวิลาสินี

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 497 หน้า

ทีฆนิกาย, พระสูตร, อรรถกถา, อธิบายธรรม

อธิบายธรรม, ทีฆนิกาย, พระสูตร, อรรถกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร