สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2521

BIA-P.1/63 กล่อง 16

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2521

BIA-P.1/63-1 พุทธสาสนา ปีที่ ๔๗ เล่ม ๑-๒ กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๒๒

BIA-P.1/63-2 วารสาร พ.ส.ล. เรือนแก้วของนักศึกษา ฉบับที่ 72 มิถุนายน 2521

BIA-P.1/63-3 อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๙ แนะนำนครศรีธรรมราช

BIA-P.1/63-4 LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD

BIA-P.1/63-5 ความเข้าใจหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา

- มีลายมือเขียนคำกลอนที่ปกหลังว่า "เปิด! เปิด! เปิด! "

พ.ศ. 2521

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 390 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา