พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 มหานิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๙ มหานิบาต

BIA-P.1.2/132

พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 2 มหานิบาต นิบาตชาดก เล่ม ๑๙ มหานิบาต

BIA-P.1.2/132 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๑๙ มหานิบาต

พ.ศ. 2471

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 269 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, มหานิบาตชาดก

ชาดก, สุตตันตปิฎก, มหานิบาตชาดก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/132 กล่อง 16
พ.ศ. 2471
Item