เมื่อไปประเทศพะม่า

BIA-P.1.1.2 กล่อง 4

เมื่อไปประเทศพะม่า

BIA-P.1.1.2/68 Rubaiyat of Omar Khayyam

BIA-P.1.1.2/69 SACRED BOOKS OF THE BUDDHIST VOL.III. DAILOGUES OF THE BUDDHA PART II

BIA-P.1.1.2/70 SACRED BOOKS OF THE BUDDHIST Volume XV. WOVEN CADENCES OF EARLY BUDDHISTS (SUTTA-NIPATA)

BIA-P.1.1.2/71 SACRED BOOKS OF THE BUDDHIST Vol. XVI. THE MAHAVASTU VOLUME I

BIA-P.1.1.2/72 SACRED BOOKS OF THE BUDDHIST Vol. XVIII. THE MAHAVASTU VOLUME II

BIA-P.1.1.2/73 SCHOOL ESSAY AND LETTERS

BIA-P.1.1.2/74 SHANS AT HOME

BIA-P.1.1.2/75 the SIGALOVADA SUTTA

BIA-P.1.1.2/76 Standard Book of MODERN INTERVIEWS (VIVA VOCE)

BIA-P.1.1.2/77 Standard Guide to THE BETTER ENGLISH

BIA-P.1.1.2/78 THE STORY OF MY EXPERIMENTS WITH TRUTH An Autobiography GANDHI

BIA-P.1.1.2/79 SUTTA-NIPATA

BIA-P.1.1.2/80 THE TEN FETTERS OF EXISENCE (DASA SAMYOJANA)

BIA-P.1.1.2/81 THIS INDIA

BIA-P.1.1.2/82 TRIALS IN BURMA

BIA-P.1.1.2/83 TRIBAL HERITAGE A STUDY OF THE SANTALS

BIA-P.1.1.2/84 UDANA

BIA-P.1.1.2/85 THE VEDIC AGE

BIA-P.1.1.2/86 WHAT BUDDHISM IS

BIA-P.1.1.2/87 WHITE'S Political Dictionary

BIA-P.1.1.2/88 The Wisdom of INDIA

BIA-P.1.1.2/89 THE WORD OF THE BUDDHA

BIA-P.1.1.2/90 ZEN BUDDHISM

พ.ศ. 2402 ถึง พ.ศ. 2497

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 25828 หน้า และ มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศพะม่า พ.ย. ๒๔๙๗"

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.1.2/68
พ.ศ. 2402
Item
BIA-P.1.1.2/73
พ.ศ. 2493
Item
BIA-P.1.1.2/74
พ.ศ. 2453
Item
BIA-P.1.1.2/75
Item
BIA-P.1.1.2/76
พ.ศ. 2497
Item
BIA-P.1.1.2/79
พ.ศ. 2491
Item
BIA-P.1.1.2/80
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.2/81
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.2/82
พ.ศ. 2496
Item
BIA-P.1.1.2/83
พ.ศ. 2492
Item
BIA-P.1.1.2/84
พ.ศ. 2491
Item
BIA-P.1.1.2/85
พ.ศ. 2495
Item
BIA-P.1.1.2/86
พ.ศ. 2494
Item
BIA-P.1.1.2/87
พ.ศ. 2490
Item