สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส ปาฏิกวคฺโค

BIA-P.1.2.1/22 กล่อง 3

สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส ปาฏิกวคฺโค

BIA-P.1.2.1/22 กล่อง 3 บสุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส ปาฏิกวคฺโค

Sub-file

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 385 หน้า

ทีฆนิกาย, พระสูตร, ปาฏิกวัค

ทีฆนิกาย, พระสูตร, ปาฏิกวัค

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร