ค้นคว้า อ้างอิง

BIA-P.1

ค้นคว้า อ้างอิง

หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกเล่มที่มีลายมือพุทธทาสภิกขุเขียนแสดงความเห็น ข้อสังเกต มีหลักฐานแสดงร่องรอยการอ่าน ค้นคว้า (เช่น เครื่องหมาย * ขีดเส้นใต้ข้อความ) รวมทั้งหนังสือที่เขียนบนปก เช่น ประจำโต๊ะทำงาน ส่วนใหญ่เป็นผลงานของบุคคลอื่น มีของพุทธทาสภิกขุบางเล่ม แบ่งเป็นหมวดย่อย ดังนี้

P.1.0 สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง [พ.ศ. 2415 - 2536] (จำนวน 18 กล่อง 733 รายการ)

P.1.1 เมื่อไปต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 หมวดย่อย

P.1.1.1 เมื่อไปประเทศอินเดีย [พ.ศ. 2433 - 2536] (จำนวน 13 กล่อง 255 รายการ)

P.1.1.2 เมื่อไปประเทศพะม่า [พ.ศ. 2402 - 2536] (จำนวน 4 กล่อง 90 รายการ)

P.1.2 พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา แบบเรียน [พ.ศ. 2448 - 2536] (จำนวน 19 กล่อง 206 รายการ)

P.1.2.1 อินทปัญโญ (เงื่อม) [พ.ศ. 2469 - 2536] (จำนวน 5 กล่อง 37 รายการ)

หนังสือชุดอินทปัญโญ (เงื่อม) คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา และตำราที่พุทธทาสภิกขุ จัดหา รวบรวม เย็บเข้าเล่มด้วยปกแข็ง พิมพ์ชื่อหนังสือและคำว่า

"อินทปัญโญ (เงื่อม)" ด้วยอักษรเดินทองที่สันปก

การแสดงผลของข้อมูลเนื่องจากเป็นหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงแสดงผลเฉพาะหน้าที่มีหลักฐานร่องรอยการอ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นของพุทธทาสภิกขุเท่านั้น ส่วนเล่มที่เป็นผลงานของพุทธทาสภิกขุแสดงผลตั้งแต่ต้นจนจบเนื้อหา

Series