อรรถกถาบาลี เล่ม 8 ปปัญจสูทนี ภาค 2 อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

BIA-P.1.2/53

อรรถกถาบาลี เล่ม 8 ปปัญจสูทนี ภาค 2 อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

BIA-P.1.2/53 กล่อง 10 ปปญฺจสูทนิยา นาม มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถาย ทุติโย ภาโค มูลปณฺณาสก วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 611 หน้า

ปปัญจสูทนี, อรรถกถามัชฌิมนิกาย

ปปัญจสูทนี, อรรถกถามัชฌิมนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร