อรรถกถาบาลี เล่ม 22 อรรถกถาธรรมบท ภาค 6 ขุททกนิกาย อัตต-โลก-พุทธ-สุข-ปิย-โกธวรรค

BIA-P.1.2/68

อรรถกถาบาลี เล่ม 22 อรรถกถาธรรมบท ภาค 6 ขุททกนิกาย อัตต-โลก-พุทธ-สุข-ปิย-โกธวรรค

BIA-P.1.2/68 กล่อง 12 ธมฺมปทฏฺฐกถาย ฉฏฺโฐ ภาโค อตฺต-โลก-พุทธ-สุข-ปิย-โกธ วคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 220 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร