อรรถกถาบาลี เล่ม 26 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน

BIA-P.1.2/71

อรรถกถาบาลี เล่ม 26 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อุทาน

BIA-P.1.2/71 กล่อง 12 ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อุทาน วณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 598 หน้า

อรรถกถาขุททกนิกาย, ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาอุทาน

อรรถกถาขุททกนิกาย, ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาอุทาน

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร