เมื่อไปประเทศพะม่า

P.1.1.2

เมื่อไปประเทศพะม่า

หนังสือและสิ่งพิมพ์ มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศพะม่า พ.ย. ๒๔๙๗"

เนื้อหาเกี่ยวกับ พุทธศาสนา ฮินดู ปรัชญาอินเดีย

ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์มีอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2402

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษทั้งปกอ่อนและปกแข็ง จำนวน 4 กล่อง 90 เรื่อง มีประทับตรา "เมื่อไปประเทศพะม่า พ.ย. ๒๔๙๗"