สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2470

BIA-P.1/14 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2470

BIA-P.1/14-1 ENGLISH-SIAMESE DICTIONARY compiled and illustrated

พ.ศ. 2470

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็ง จำนวน 1429 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกาและดินสอดำ

พจนานุกรม

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/14-1
พ.ศ. 2470
Item