สมันตปาสาทิกา วิสุทธิมัคค์ และ อภิธัมมัตถวิภาวินี

BIA-P.1.2/204

สมันตปาสาทิกา วิสุทธิมัคค์ และ อภิธัมมัตถวิภาวินี

BIA-P.1.2/204 กล่อง 19 สมันตปาสาทิกา วิสุทธิมัคค์ และ อภิธัมมัตถวิภาวินี

พ.ศ. 2485

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนจำนวน 124 หน้า

สมันตปาสาทิกา, วิสุทธิมรรค, วินัย, อภิธัมมัตถวิภาวินี, อรรถกถา

สมันตปาสาทิกา, วิสุทธิมรรค, วินัย, อภิธัมมัตถวิภาวินี, อรรถกถา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร