อรรถกถาบาลี เล่ม 42 อรรถกถาชาดก ภาค 8 ปัญญาส - สัฏฐิ - สัตตติ - อสีตินิบาต

BIA-P.1.2/82

อรรถกถาบาลี เล่ม 42 อรรถกถาชาดก ภาค 8 ปัญญาส - สัฏฐิ - สัตตติ - อสีตินิบาต

BIA-P.1.2/82 กล่อง 13 ชาตกฏฺฐกถาย อฏฺฐโม ภาโค ปญฺญาส - สฏฺฐิ - สตฺตติ - อสีตินิปาตวณฺณนา

พ.ศ. 2465

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 552 หน้า

ชาดก, อรรถกถาชาดก

ชาดก, อรรถกถาชาดก

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร