อรรถกถาบาลี เล่ม 20 อรรถกถาธรรมบท ภาค 3 ขุททกนิกาย ปุปผา-พาลวรรค

BIA-P.1.2/65

อรรถกถาบาลี เล่ม 20 อรรถกถาธรรมบท ภาค 3 ขุททกนิกาย ปุปผา-พาลวรรค

BIA-P.1.2/65 กล่อง 12 ธมฺมปทฏฺฐกถาย ตติโย ภาโค ปุปฺผ-พาล วคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2478

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 224 หน้า

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

ธรรมบท, อรรถกถาธรรมบท

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร