พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ติกนิบาต สังกัปปวรรคที่ 1 - กุมภวรรคที่ 5 นิบาตชาดก เล่ม ๖ ติกนิบาต

BIA-P.1.2/121

พระไตรปิฎกเล่มที่ 27 สุตตันตปิฎกเล่มที่ 19 ขุททกนิกายชาดก ภาค 1 ติกนิบาต สังกัปปวรรคที่ 1 - กุมภวรรคที่ 5 นิบาตชาดก เล่ม ๖ ติกนิบาต

BIA-P.1.2/121 กล่อง 16 นิบาตชาดก เล่ม ๖ ติกนิบาต

พ.ศ. 2467

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 405 หน้า

สุตตันตปิฎก, ชาดก, พระสูตร, นิบาตชาดก

นิบาตชาดก, ชาดก, สุตตันตปิฎก, พระสูตร

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1.2/121 กล่อง 16
พ.ศ. 2467
Item