อรรถกถาบาลี เล่ม 12 สารัตถปกาสินี ภาค 2 อรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค และขันธวารวรรค

BIA-P.1.2/56

อรรถกถาบาลี เล่ม 12 สารัตถปกาสินี ภาค 2 อรรถกถาสังยุตตนิกาย นิทานวรรค และขันธวารวรรค

'BIA-P.1.2/56 กล่อง 11 สารตฺถปฺปกาสินิยา นาม สํยุตนิกายฏฺฐกถาย ทุติโย ภาโค นิทานวคฺค ขนฺธวารวคฺค วณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 478 หน้า

สารัตถปกาสินี, อรรถกถาสังยุตตนิกาย

สารัตถปกาสินี, อรรถกถาสังยุตตนิกาย

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร