อรรถกถาบาลี เล่ม 46 สัทธัมมัปปัชโชติกา ภาค 2 อรรถกถาขุททกนิกาย นิทเทส

BIA-P.1.2/86

อรรถกถาบาลี เล่ม 46 สัทธัมมัปปัชโชติกา ภาค 2 อรรถกถาขุททกนิกาย นิทเทส

BIA-P.1.2/86 กล่อง 13 สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา นิทฺเทสวณฺณนา (ทุติโย ภาโค)

พ.ศ. 2464

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 484 หน้า

อรรถกถาขุททกนิกาย, สัทธัมมัปปัชโชติกา, นิทเทส

อรรถกถาขุททกนิกาย, สัทธัมมัปปัชโชติกา, นิทเทส

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร