สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2510

BIA-P.1/52 กล่อง 9

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2510

BIA-P.1/52-1 คำแปลวิสุทธิมรรคปกรณวิเสส ภาคที่ ๓ ขันธนิเทส ที่ ๑๔

BIA-P.1/52-2 ชาวพุทธ ฉบับอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ๒๕๑๐

BIA-P.1/52-3 ชื่นชุมนุม 2510 น สิยา โลก วฑฺฒโน

BIA-P.1/52-4 ชีวิวัฒน์ เที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ ๗

BIA-P.1/52-5 เทศอนุสรณ์

BIA-P.1/52-6 ธรรมะสำหรับนักเรียนและประชาชน กับ หลักธรรมสำหรับนักปกครอง

BIA-P.1/52-7 ประวัติชีวิตของข้าพเจ้า นางเชื้อ แสงสว่างวัฒนะ

BIA-P.1/52-8 ประวัติวัฒนธรรมจีน

BIA-P.1/52-9 ปาฐกถา ชินแคลร์ ทอมป์สัน อนุสรณ์ ชุดที่ห้า คริสตธรรม และ พุทธธรรม

BIA-P.1/52-10 พระพุทธศาสนาในชีวิตและความคิดคำนึงของชาวอินเดีย

BIA-P.1/52-11 รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ฯ พุทธศักราช 2510

BIA-P.1/52-12 เรื่องของหม้อหุงข้าว

BIA-P.1/52-13 ลำนำธรรมรส และ บทความธรรม

BIA-P.1/52-14 สงกรานต์ ๒๕๑๐ โอ้! วัดโพธิเป็นวัดกษัตริย์สร้าง ไม่โรยร้างรุ่งเรืองดั่งเมืองสวรรค์

BIA-P.1/52-15 สัคค์รำลึก ธรรมะในฐานะสร้างตัวตน และ พุทธบริษัทกับทรัพย์สมบัติ

BIA-P.1/52-16 หนังสือรวมการบรรยาย เรื่อง ตัวอักษรไทย

BIA-P.1/52-17 อนุสรณ์ คุณแม่ล้อม นีลวัฒนานนท์

BIA-P.1/52-18 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ (บุญชัย สวาทะสุข)

BIA-P.1/52-19 อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาโท พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)

BIA-P.1/52-20 ภาษาคน-ภาษาธรรม

BIA-P.1/52-21 ภัยของพระพุทธศาสนา

BIA-P.1/52-22 เอกสารตำนาน เกี่ยวกับพระบรมธาตุเมืองไชยา

BIA-P.1/52-23 TALKS BY KRISHNAMURTI IN INDIA 1967

BIA-P.1/52-24 ตำนานพระพุทธเจดีย์

BIA-P.1/52-25 Zhong Hua Fo Jiao Shi Ji [ชื่อหนังสือเป็นภาษาจีน]

BIA-P.1/52-26 NEW MODEL Thai-English DICTIONARY

BIA-P.1/52-27 คำประพันธ์สอนบุตรหลาน

BIA-P.1/52-28 บันทึกการนิเทศการศึกษา ๒๕๑๑"

พ.ศ. 2510

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 5275 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/52-5
พ.ศ. 2510
Item
BIA-P.1/52-20
พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2511
Item