สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2475

BIA-P.1/19 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2475

BIA-P.1/19-1 GEOGRAPHY OF EARLY BUDDHISM

พ.ศ. 2475

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 107 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/19-1
พ.ศ. 2475
Item