พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 20 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต

BIA-P.1.2/20

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 20 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต

BIA-P.1.2/20 กล่อง 4 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกายสฺส ปฐโม ภาโค เอก - ทุก - ติกนิปาตา

พ.ศ. 2501

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 635 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, อังคุตตรนิกาย, อกนิบาต, ทุกนิบาต, ติกนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร