กงฺขาวิตรณี นาม ปาติโมกฺขวณฺณนา ปาลิยา สห

BIA-P.1.2/203

กงฺขาวิตรณี นาม ปาติโมกฺขวณฺณนา ปาลิยา สห

BIA-P.1.2/203 กล่อง 19 กงฺขาวิตรณี นาม ปาติโมกฺขวณฺณนา ปาลิยา สห

พ.ศ. 2484

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อนจำนวน 235 หน้า

วินัย, สิกขาบท, ปาติโมกข์, ศีล

วินัย, สิกขาบท, ปาติโมกข์, ศีล

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร