สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2473

BIA-P.1/17 กล่อง 1

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2473

BIA-P.1/17-1 ภาพพุทธรูป

พ.ศ. 2473

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 41 หน้า และมีบันทึกลายมือของพุทธทาสภิกขุด้วยปากกา

ภาพลายเส้น

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร
BIA-P.1/17-1
พ.ศ. 2473
Item