อรรถกถาบาลี เล่ม 27 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวุตตก

BIA-P.1.2/72

อรรถกถาบาลี เล่ม 27 ปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย อิติวุตตก

BIA-P.1.2/72 กล่อง 12 ปรมตฺถทีปนี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา อิติวุตฺตกวณฺณนา

พ.ศ. 2463

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 534 หน้า

อรรถกถาขุททกนิกาย, ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาอิติวุตตกะ

อรรถกถาขุททกนิกาย, ปรมัตถทีปนี, อรรถกถาอิติวุตตกะ

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร