สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2523

BIA-P.1/65 กล่อง 16

สิ่งพิมพ์ค้นคว้า อ้างอิง พ.ศ. 2523

BIA-P.1/65-1 ที่ระลึกในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ วัดอินทารามวรวิหาร ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร

BIA-P.1/65-2 ประวัติ พระบรมสารีริกธาตุ ที่ทรงบรรจุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และ ข้อควรปฏิบัติบางประการสำหรับชาวพุทธ

BIA-P.1/65-3 แสงสูญ ฉบับที่ 3 : ปีที่ 1 เล่มที่ 3 ตุลา-ธันวา พ.ศ. 2523

BIA-P.1/65-4 หลักธรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ฉบับขององค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

BIA-P.1/65-5 MOUNTAIN TASTING

BIA-P.1/65-6 การปฏิบัติธรรมในชีวิต ของ อุบาสกเปลี่ยน รักแซ่ และ ยี่สิบปีที่เขาสวนหลวง

พ.ศ. 2523

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกอ่อน จำนวน 624 หน้า และมีลายมือของพุทธทาสภิกขุเขียนด้วยปากกา