พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 22 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

BIA-P.1.2/22

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 22 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

BIA-P.1.2/22 กล่อง 5 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกายสฺส ตติโย ภาโค ปญฺจก - ฉกฺกนิปาต

พ.ศ. 2502

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 553 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, อังคุตตรนิกาย, ปัญจกนิบาต, ฉักกนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร