พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 23 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต

BIA-P.1.2/23

พระไตรปิฏกบาลี ฉบับสยามรัฐ เล่ม 23 สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต

BIA-P.1.2/24 กล่อง 5 สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตตรนิกายสฺส ปญฺจโม ภาโค ทสก - เอกาทสกนิปาตา

พ.ศ. 2503

File

สิ่งพิมพ์บนกระดาษ ปกแข็งและปกอ่อน จำนวน 580 หน้า

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก

พระไตรปิฎกบาลี, สุตตันตปิฎก, อังคุตตรนิกาย, สัตตกนิบาต, อัฏฐกนิบาต, นวกนิบาต

รหัสเอกสาร
ชื่อเรื่อง
วันที่สร้างเอกสาร
ช่วงชั้นคำอธิบายเอกสาร